หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

(โครงการพิเศษ)

เริ่มเปิดสอนรุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557)

เปิดรับสมัครเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557
   

1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
  ภาษาอังกฤษ ฺBachelor of Science Program in Agribusiness

2. ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
  ชื่อย่อภาษาไทย ฺวท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agribusiness)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ฺB.Sc. (Agribusiness)

3. ปรัชญาของหลักสูตร

  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร ภายใต้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอย่างครบวงจร

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจสหวิทยาการทางการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆ ด้วยตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางความคิด มีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกผิดชอบต่อสังคม สามารถนำความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ประกอบการด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร
 2. พนักงานในธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร เช่น ในอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจฟาร์ม และธุรกิจจำหน่ายปัจจัยการเกษตรและสินค้าเกษตร เป็นต้น
 3. พนักงานในธุรกิจเอกชนที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านธุรกิจการเกษตร เช่น ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น
 4. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจการเกษตร หรือการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรในระดับท้องถิ่น เป็นต้น ในตำแหน่งอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย เป็นต้น

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และฟาร์มมาตรฐานสาธิต คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  ที่อยู่ 1 หมู่ 3 ต. สามพระยา อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120