ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ สรณฐ โชตินิพัทธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.