ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.น.สพ.นรินทร์  ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ. มานะ กาญจนมณีเสถียร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profile