น.สพ.ดร. นรินทร์  ปริยวิชญภักดี

ประธานหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.สพ.ดร. นรินทร์  ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ. มานะ กาญจนมณีเสถียร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.