ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาสัตวศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. อรรถพล เทียนทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Profile

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. วรางคณา กิจพิพิธ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.