ผศ.ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์

ประธานหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ มธุรดา กีฬา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.น.สพ. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.