ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ มธุรดา กีฬา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.