อาจารย์ พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อาจารย์ พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ. มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.