อาจารย์ ยุภา ปู่แตงอ่อน

(ลาศึกษาต่อ)

ผศ. อรอุมา ทองหล่อ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

อาจารย์ ฌานิกา จันทสระ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ สุวิมล ชินกังสดาร

อาจารย์ นวลเพ็ญ พ่วงพันสี

ดร. เสาวภา เขียนงาม

ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

อาจารย์ กตญ สุวรรณแพทย์

อาจารย์ กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์