รศ.ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

รศ. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์

ดร. สรารัตน์ มนต์ขลัง

ดร. ธนวดี พรหมจันทร์

ผศ. พฤฒิยา นิลประพฤกษ์

รศ. มานะ กาญจนมณีเสถียร

ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์

ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

ดร. รัชษาวรรณ์ มงคล