ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ผศ.ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม

ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

อาจารย์ ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

ดร. วรางคณา กิจพิพิธ

อาจารย์ พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

ผศ. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

อาจารย์ ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

ดร.จันทร์จิรา สิทธิยะ

อาจารย์ มธุรดา กีฬา

ดร.อรรถพล เทียนทอง

ผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์