• การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ข้อปฏิบัติตัวของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
  • การรับรองหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร