แนะนำ/ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทราบขั้นตอนการลงทะเบียนและการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
อ่านคำแนะนำ

   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 หรือก่อนปี พ.ศ. 2540 ไม่ได้เรียน รด. ไม่เคยติดต่อขอผ่อนผัน ได้ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการอ่านประกาศ