รับสมัครงาน

 

การศึกษา

แนะนำ/ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทราบขั้นตอนการลงทะเบียนและการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
อ่านคำแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านประกาศ

วิชาการ

 แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) และแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ5 ปีที่หก
อ่านต่อ