เจ้าหน้าที่

EDIT_0006_วัชรินทร์-จันทร

วัชรินทร์ จันทร

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0009_รัตติยา-มาพร้อม

รัตติยา มาพร้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0023_ปราณี-นาคกระจาย

ปราณี นาคกระจาย

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0037_เฉลิมรัตน์-คงสมจิตต์

เฉลิมรัตน์ คงสมจิตต์

หน้าที่รับผิดชอบ

tassanawan

ทัศนวรรณ พลวิรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0048_อิทธิรัตน์-ทรัพย์มา

อิทธิรัตน์ ทรัพย์มา

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0035_ชัยวัช-ช้างเผือก

ชัยวัช ช้างเผือก

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0029_นงนุช-ลาวรรณา

นงนุช ลาวรรณา

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_สุชานุช คล่องใจ

สุชานุช คล่องใจ

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0026_นุชนาด-สายทอง

นุชนาด สายทอง

นักวิชาการสัตวบาล

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0019_พัชรินทร์-สายพัฒนะ

พัชรินทร์ สายพัฒนะ

นักวิชาการประมง

หน้าที่รับผิดชอบ

jarukitt

จารุกิตติ์ สมโสภณ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

supawadee_ch

ดร.สุภาวดี ฉิมทอง

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0018_พิมพ์ใจ-มีตุ้ม

พิมพ์ใจ มีตุ้ม

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0000_สุภาวดี-สืบสาย

สุภาวดี สืบสาย

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

wasunan

วสุนันท์ นิ่มอนงค์

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0022_ผกาทิพย์-ยอดมิ่งขวัญ

ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

jirattawat

จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ

นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0024_ประเทือง-ฤทธิ์มาก

ประเทือง ฤทธิ์มาก

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0042_คำกร-คุ้มรอด

คำกร คุ้มรอด

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0049_อำนวย-ทองดี

อำนวย ทองดี

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

 

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0047_อุเทน-มังสา

อุเทน มังสา

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0030_ธัญมน-คงเหลือ

ธัญมน คงเหลือ

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ