เจ้าหน้าที่

EDIT_0006_วัชรินทร์-จันทร

วัชรินทร์ จันทร

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0009_รัตติยา-มาพร้อม

รัตติยา มาพร้อม

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0023_ปราณี-นาคกระจาย

ปราณี นาคกระจาย

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0037_เฉลิมรัตน์-คงสมจิตต์

เฉลิมรัตน์ คงสมจิตต์

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0024_ประเทือง-ฤทธิ์มาก

ประเทือง ฤทธิ์มาก

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0042_คำกร-คุ้มรอด

คำกร คุ้มรอด

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0049_อำนวย-ทองดี

อำนวย ทองดี

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

 

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0047_อุเทน-มังสา

อุเทน มังสา

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ

EDIT_0030_ธัญมน-คงเหลือ

ธัญมน คงเหลือ

คนงานฟาร์มมาตรฐานสาธิต

หน้าที่รับผิดชอบ