วท.ม. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
EDIT_0025_ปณิดา-ดวงแก้ว

ผศ.ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) duangkaew_p@su.ac.th

ผศ.ดร.น.สพ.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
preyavichyapugd_n@su.ac.th

ดร. ภวพล คงชุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
kanjanamaneesat_m@su.ac.th

รศ.ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
nachiangmai_p@su.ac.th

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
laosutthipong_c@su.ac.th