วท.ม. สัตวศาสตร์
pornpan

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาสัตวศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร saenphoom@su.ac.th

ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
lertchunhakiat_@su.ac.th

ผศ.ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
manatrinon_s@su.ac.th

ดร. อรรถพล เทียนทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
tiantong_a@su.ac.th

ดร. วรางคณา กิจพิพิธ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
kitpipit_w@su.ac.th