วท.บ. ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
EDIT_0017_พิสิษฐ์-สุวรรณแพทย์

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
suvarnapaet_p@su.ac.th

ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
ruangrit_k@su.ac.th

ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
ruamthum_w@su.ac.th

ผศ.ดร. สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
chalorsuntisakul_s@su.ac.th

อาจารย์ สรณฐ โชตินิพัทธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
chotnipat_s@su.ac.th