วท.บ. ธุรกิจการเกษตร
anan

ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร chaokaur_a@su.ac.th

อาจารย์ มธุรดา กีฬา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
keela_m@su.ac.th

ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
sirirotjanaput_w@su.ac.th

ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
thongruang_s@su.ac.th

ผศ. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
saksasiri_p@su.ac.th