วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
อลิสา-คงใจมั่น-โยชิดะ_Editpic

ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร kongjaimun_a@su.ac.th

ดร. ธนวดี พรหมจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
promchan_t@su.ac.th

รศ. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
isuwan_a@su.ac.th

ผศ. พฤฒิยา นิลประพฤกษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
nilprapruck_p@su.ac.th

ผศ.ดร. สรารัตน์ มนต์ขลัง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
monkhung_s@su.ac.th