วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
EDIT_0002_สาธิต-บุญน้อม

อาจารย์ สาธิต บุญน้อม

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

อาจารย์ สาธิต บุญน้อม

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร boonnom_s@su.ac.th

อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
silarudee_k@su.ac.th

ดร. ภวพล คงชุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
kongchum_p@su.ac.th

ผศ.ดร. แก้วตา ลิ้มเฮง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
limhang_k@su.ac.th

อาจารย์ ชนม์ ภู่สุวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
poosuwan_c@su.ac.th