วท.บ. สัตวศาสตร์
pichet

ผศ.ดร.พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์ พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร sriboonyong_p@su.ac.th

ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
chuawongboon_p@su.ac.th

ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
sittiya_j@su.ac.th

ผศ.ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
poommarin_p@su.ac.th

ผศ. มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร
nopparatmaitree_m@su.ac.th