ผู้บริหาร

ดร. ภวพล คงชุม

คณบดี
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043 ต่อ 41130
อีเมลล์ kongchum_p@su.ac.th

ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043 ต่อ 41859
อีเมลล์ ruamthum_w@su.ac.th

ดร.พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043
อีเมลล์ chuawongboon_p@su.ac.th
ผลงานทางวิชาการ

ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043
อีเมลล์ ruangrit_k@su.ac.th

อาจารย์ คุณาดล ศิลาฤดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043
อีเมลล์ silarudee_k@su.ac.th

ดร. ธนวดี พรหมจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ 0 3259 4043 ต่อ 41819
อีเมลล์ promchan_t@su.ac.th