บุคลากร

วท.บ. สัตวศาสตร์

pichet

ผศ.ดร.พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

EDIT_0002_สาธิต-บุญน้อม

อาจารย์ สาธิต บุญน้อม

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช

อลิสา-คงใจมั่น-โยชิดะ_Editpic

ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วท.บ. ธุรกิจการเกษตร

anan

ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

วท.บ. ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

EDIT_0017_พิสิษฐ์-สุวรรณแพทย์

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

วท.ม. สัตวศาสตร์

pornpan

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาสัตวศาสตร์

วท.บ. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

EDIT_0025_ปณิดา-ดวงแก้ว

ผศ.ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปร.ด. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

EDIT_0025_ปณิดา-ดวงแก้ว

ผศ.ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)