แนะนำคณะ

ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยเดิม (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) ผู้บริหารในขณะนั้นนำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ จึงพิจารณาหาพื้นที่ตั้ง  วิทยาเขตใหม่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี จนในที่สุดเหลือเฉพาะที่ราชบุรีและเพชรบุรี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยาเขตใหม่ที่ราชบุรี และมีแนวทางจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้ จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดราชบุรีและของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบความต้องการของท้องถิ่นแต่ผลความต้องการของบุคลากรในพื้นที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาเดิมที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ โครงการดังกล่าวจึงชะลอไป จนในที่สุดปี 2542 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อธิการบดีในขณะนั้น จึงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการย้ายวิทยาเขตใหม่ไปที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไร่ใหม่พัฒนา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และมีแผนในการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นเป็นคณะแรก เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าพื้นที่โดยรอบมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มหาวิทยาลัยจะได้ให้บริการได้โดยตรง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544 ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.สุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง คณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

     เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรตามที่คณะกรรมการเสนอ ต่อมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ทักท้วงว่าชื่อ “อุตสาหกรรมการเกษตร” ของโครงการฯ จะซ้ำซ้อนกับการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น “โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

     ต่อมาเมื่ออาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (อาจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกรมธนารักษ์ เพื่อขอพื้นที่ 200 ไร่ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 200 ไร่ เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2546  ซึ่งบริเวณที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากพื้นที่ทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประมาณ 3  กิโลเมตร ทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็นพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมในการจัดทำเป็นฟาร์มฝึกงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในฝึกทดลองการเลี้ยงสัตว์ และแปลงเกษตรของนักศึกษา การทำงานวิจัยและเป็นแหล่งจัดสัมมนาให้บริการทางวิชาการทางด้านการเกษตรแก่ชุมชน ดังนั้นคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อการก่อสร้างฟาร์มปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับคณะสัตวศาสตร์ฯ ดังนี้
     1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
     3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พืช
     4. สำนักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย

4.1 งานบริหารและธุรการ
4.2 งานบริการการศึกษา
4.3 งานพัฒนาองค์กร
4.4 งานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ

ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 อธิการบดี อาจารย์ ดร. อุทัย ดุลยเกษม ได้แสดงถึงนโยบายแนวทางการบริการจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยให้วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีการจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งมีสำนักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนแก่คณะวิชา และมีหน้าที่ปฏิบัติงานการแทนสำนักงานเลขานุการคณะ ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีต้องเข้าใจและต้องดำเนินการสนับสนุนให้ภารกิจของคณะวิชาลุล่วงเป็นไปตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะวิชาภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้การดำเนินการของแต่ละคณะวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนโยบายดังกล่าวทางคณะสัตวศาสตร์ฯ จึงขอแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยการบริหารองค์กรรวมศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักในการบริหารจัดการหลักภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแห่งนี้

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ต้นไม้ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ คือ “ต้นกฤษณา”

สีประจำคณะ

สีประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ คือ “สีขาวงาช้าง”

ปรัชญา

ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต วิทยาการและการประกอบอาชีพทางสัตวศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปวิทยาการ และ วิทยาศาสตร์ของการเสาะแสวงหาในการประดิษฐ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อสัตว์ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมรวมถึงสัตวบาล การสืบสายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการของเสียจากสัตว์ และผลพลอยได้อื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม ชุมชนของประเทศเพื่อสามารถวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และผลิตด้านการเกษตร โดยนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม การสัตวบาล มาบูรณาการและประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการการตลาดและสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การมีเสถียรภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน สามารถรองรับต่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน

วิทยาการทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจะครอบคลุมเนื้อหาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานและสุขภาพสัตว์ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการค้นคว้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้การบริการทางวิชาการ รวมถึงการนำเอาฐานข้อมูลด้านสัตว์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของระบบคุณภาพเชิงการแข่งขัน

อัตลักษณ์

บัณฑิตสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน

วิสัยทัศน์

เป็นคณะวิชาชั้นนำด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร)

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น