หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6หน่วยกิต