หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า             98 หน่วยกิต

                (2.1)  วิชาแกน                       33 หน่วยกิต

                (2.2)  วิชาบังคับ                    50 หน่วยกิต

                (2.3)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต