หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า             30 หน่วยกิต

                (1.1)  วิชาบังคับ                    24 หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

                กลุ่มวิชาภาษา 

                กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 

                กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 

                (1.2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต