หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย            วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology)

 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ มีศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทำงานในตลาดงานที่มีความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

2) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าใจในกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสัตว์น้ำ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ้านวน 9 หน่วยกิต

1.2 วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.3 วิชาที่กำหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จ้านวน 25 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาแกน จ้านวน 16 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ้านวน 49 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตสัตว์น้ำชนิดต่างๆ อย่างผู้ที่มีความรู้ มีความพร้อมที่จะค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยพร้อมทำงานในตลาดงานที่มีความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม

นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานและสหกิจศึกษา ในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการประมง

2) นักวิจัย

3) ผู้สอน

4) พนักงานประจำฟาร์ม พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5) ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านประมง

6) พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในธุรกิจด้านการประมง

7) พนักงานส่งเสริมการขายในธุรกิจการประมง และการเกษตร

8) นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ

9) และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ทักษะความชำนาญที่ได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีประสบการณ์ในการทำงานจริง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทำงานในตลาดงานที่มีความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม

ผลงานเด่น ๆ ของหลักสูตร เช่น

          ทางหลักสูตรมีการบริการการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน คือ โครงการอบรม Aquaponics การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำด้วยการทำเรซิ่น การเพาะและขยายพันธุ์ปลากัดพื้นเมืองเพชรบุรี การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การจัดอบรมการดำน้ำ

รายวิชาเด่นๆ ที่เปิดสอน  

 • การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
 • คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การตลาดสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • เทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
 • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ
 • โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจประมง
 • สหกิจศึกษา

กิจกรรมเด่น ๆ ที่จัดในหลักสูตร

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในทุกชั้นปี จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือ ศึกษาดูงาน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ (น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม) ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ โครงการตามแนวพระราชดำริฯลฯ ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • การฝึกทักษะวิชาชีพและผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • การพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ การกู้ชีพ และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
 • โครงการพี่ติวน้อง

มีระบบให้ทุนการศึกษา (สรุปโดยย่อ เช่น กยศ. กรอ. กองทุนคณะฯ) (คณะเพิมข้อมูลให้)

แหล่งทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

(1) ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา

(2) ทุนคณะวิทยาการจัดการ อาทิ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงาน  และทุนจากหน่วยงานภายนอก

(3) เงินกู้ยืมที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

มีศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ
(1) ศึกษาดูงานภายในประเทศ

มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี           
ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุน                                         

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

(2) ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี
ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุน                                         

อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

เบอร์โทรตรง/โทรสาร 0 3259 4037, 0 3259 4038