หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Leadership and Communications

ปรัชญา
นักเกษตรที่มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Leadership and Communications)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Agricultural Leadership and Communications)

วิสัยทัศน์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในระดับประเทศ

 พันธกิจคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 1. 1. ผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เก่งดี มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ
 2. 2. สร้างวัฒนธรรมวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 3. 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 4. 4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตรเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านภาวะผู้นำ ส่งเสริมการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตร มุ่งหมายให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทางการเกษตร มีภาวะผู้นำ มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารได้ตรงจุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้สื่อ พัฒนาเนื้อหา สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์สามารถจัดฝึกอบรม สามารถจัดอีเว้นท์นิทรรศการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

 ประเภทของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาการที่จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 แผนการเรียน หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

(1.1)  วิชาบังคับ                     24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

(1.2)  วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต

(2.1)  วิชาแกน                      33 หน่วยกิต

(2.2)  วิชาบังคับ                     50 หน่วยกิต

(2.3)  วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

(Program Learning Outcomes) PLOs

 1. 1. อธิบายเนื้อหาความรู้ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์น้ำ การผลิตพืช หรือธุรกิจการเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. 2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร
 3. 3. สามารถวางแผนการบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล การตลาดและการประชาสัมพันธ์ได้
 4. 4. เป็นผู้ริเริ่มเสนอความคิดเห็น มีการตัดสินใจโดยสามารถอธิบายหลักการและเหตุผลประกอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
 5. 5. เลือกใช้เทคนิคการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. 6. สามารถออกแบบเนื้อหาทางการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การผลิตสัตว์น้ำ การผลิตพืช หรือธุรกิจการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจนและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 7. 7. สร้างสื่อทางการเกษตร โดยสามารถนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
 8. 8. สามารถจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการประชา สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ภายใต้จริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักฝึกอบรมและเผยแพร่งานด้านการเกษตร
 2. นักพัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์เนื้อหาทางการเกษตร
 3. นักประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร
 4. นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
 5. นักผลิตวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
 6. นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร
 7. นักสื่อสารการตลาดเพื่องานทางการเกษตร
 8. พนักงานส่งเสริมการขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

เบอร์โทรตรง/โทรสาร 0 3259 4037, 0 3259 4038