วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Crop Production Technology

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Bachelor of Science (Crop Production Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย            วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Crop Production Technology)

 ปรัชญา

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการผลิตพืชที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในระบบการผลิตพืช

2) ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

3) ส่งเสริมบัณฑิตให้มีทักษะด้านการผลิตพืชกับเกษตรกรหรือหน่วยงานภายนอก

 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

1.2 วิชาบังคับเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3 วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 6 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 44 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาบังคับเลือก จำนวน 7 หน่วยกิต

2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มึความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริงในสถานประกอบการและฟาร์มสาธิตของคณะฯ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความพร้อมที่จะค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ไปพร้อมกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ศูนย์หม่อนไหม ศูนย์อารักษาพืชโดยชีววิธี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการประจำหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สถานีวิจัยพืชสวน สถานีวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช เป็นต้น

2) นักวิจัยประจำบริษัท

3) นักวิชาการด้านพืช

4) ฝ่ายส่งเสริมการขาย

5) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้

6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สวนผัก ไม้ผล ผลิตพืชไร่ จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้านการจัดสวน เกษตรผสมผสาน

ทักษะความชำนาญที่ได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตมีความรู้ในระบบการผลิตพืช มีความสามารถในการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และมีทักษะด้านการผลิตพืชร่วมกับเกษตรกรหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ผลงานเด่น ๆ ของหลักสูตร เช่น

 • แอปพลิเคชัน All-Rice1 ที่ช่วยในการคำนวนธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่

รายวิชาเด่น ๆ ที่เปิดสอน  

 • เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
 • ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 • สรีรวิทยาของพืช
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 • หลักการขยายพันธุ์พืช
 • หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • เทคนิคการวิจัยทางพืช
 • ศัตรูพืชและการจัดการ
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ำ
 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์
 • ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว
 • โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช และสหกิจศึกษา

กิจกรรมเด่น ๆ ที่จัดในหลักสูตร

 1. กิจกรรมต้นกล้าวิชาการ
 2. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 3. กิจกรรมการผลิตพืชปลอดภัย
 4. กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้และศึกษาดูงาน

มีระบบให้ทุนการศึกษา (สรุปโดยย่อ เช่น กยศ. กรอ. กองทุนคณะฯ) (คณะเพิ่มข้อมูลให้)

แหล่งทุนการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยีการเกษตร ประกอบด้วย

(1) ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา

(2) ทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงาน  และทุนจากหน่วยงานภายนอก

(3) เงินกู้ยืมที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

มีศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ

(1) ศึกษาดูงานภายในประเทศ

มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี           
ไม่ได้ให้ทุน                                        

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

(2) ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี
ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุน                                         

อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

เบอร์โทรตรง/โทรสาร 0 3259 4037, 0 3259 4038