หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ภาษาอังกฤษ             Bachelor of Science Program in Agribusiness

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science (Agribusiness)

ชื่อย่อภาษาไทย          วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      B.Sc. (Agribusiness)

 ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับการบริหารธุรกิจการเกษตร และประยุกต์ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจการเกษตร ในการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเกษตร

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ การผลิตและการบริหารธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้และคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ด้านการบริหารธุรกิจการเกษตรได้

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตร สามารถคิด ค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่างมีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมได้

 รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

(1.1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

(1.2) วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

(1.3) วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

(2.1) วิชาแกน 36 หน่วยกิต

(2.2) วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต

(2.3) วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

1) สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ที่สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

2) สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจการเกษตรที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) เจ้าของประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร

2) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจการเกษตรภาคเอกชน

3) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร

4) นักธุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร

5) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ ด้านธุรกิจการเกษตร

ผลงานเด่น ๆ ของหลักสูตร เช่น

1) ปี 2558 นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม “ต้นกล้าท้าธุรกิจ” ในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2) ปี 2560 นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะเกษตร “การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร” ในงานกีฬาประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3) ปี 2561 นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4) ปี 2561 ศิษย์เก่าดีเด่นได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรสร้างผู้นำเพื่ออนาคต (Future Leaders Development Program, FLP) โครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

รายวิชาเด่น ๆ ที่เปิดสอน  

วิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ วิชานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร และวิชากลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร

กิจกรรมเด่น ๆ ที่จัดในหลักสูตร

1) โครงการปรับพื้นฐานตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

2) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนักศึกษาสาขาธุรกิจการเกษตร (ไทย-ไต้หวัน) Program for Academic Exchange for Agribusiness Students: SU-NCHU-NPUST

3) โครงการประกวดแผนธุรกิจ Agribusiness Model for Entrepreneur

4) โครงการธุรกิจการเกษตรอาสา

5) โครงการอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้น

6) โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

มีระบบให้ทุนการศึกษา (สรุปโดยย่อ เช่น กยศ. กรอ. กองทุนคณะฯ) (คณะเพิมข้อมูลให้)

แหล่งทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

(1) ทุนจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทุกคณะวิชา

(2) ทุนคณะวิทยาการจัดการ อาทิ ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนนักศึกษาช่วยงาน  และทุนจากหน่วยงานภายนอก

(3) เงินกู้ยืมที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

มีศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ

(1) ศึกษาดูงานภายในประเทศ

มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี           
ไม่ได้ให้ทุน                                        

อื่น ๆ (โปรดระบุ) มีการนำ นศ. ไปศึกษาดูงานในรายวิชาต่าง ๆ (โครงการเปิดโลกประสบการณ์ในรายวิชา)

(2) ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 มี
ให้ทุนบางส่วน

ไม่มี
ไม่ได้ให้ทุนสนับสนุน                                         

อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………

1) รายวิชาธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น ศึกษาดูงาน ณ สวนกล้วยไม้ “MB Orchid” และซูเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้ “แอร์ออร์คิด” จ.นครปฐม

2) รายวิชาโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการเกษตร ศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด มหาชัย Makro

3) รายวิชาการผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

4) รายวิชาการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสุกร วีระชัยฟาร์ม (บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด) และโครงการจัดการน้ำเสียและขยะในพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย

ภาพกิจกรรมของหลักสูตรที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  (Magnet)

1) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนักศึกษาสาขาธุรกิจการเกษตร (ไทย-ไต้หวัน) Program for Academic Exchange for Agribusiness Students: SU-NCHU-NPUST

2) โครงการประกวดแผนธุรกิจ Agribusiness model for entrepreneur

3) โครงการธุรกิจการเกษตรอาสา

4) โครงการอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้น

5) สรุปคลิปวีดีโอ แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

เบอร์โทรตรง/โทรสาร 0 3259 4037, 0 3259 4038