โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า             30 หน่วยกิต

                (1.1)  วิชาบังคับ                    24 หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

                กลุ่มวิชาภาษา 

                กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 

                กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 

                (1.2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า             98 หน่วยกิต

                (2.1)  วิชาแกน                       33 หน่วยกิต

                (2.2)  วิชาบังคับ                    50 หน่วยกิต

                (2.3)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า             6หน่วยกิต