โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคน การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อทำบิ๊กดาต้าของประเทศ และประการสุดท้าย นักศึกษาได้ทำงานและฝึกประสบการณ์ทักษะเพิ่มเติม
ดังนั้นกิจกรรมการดำเนินโครงการที่ทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการดังกล่าว ทั้งรูปแบบลงพื้นที่และแบบออนไลน์ ในช่วงระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังนี้

1. โครงการ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับรายได้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและเลี้ยงแพะขุน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน (พื้นที่ดำเนินการ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี)
จัดงานปฐมนิเทศแบบลงพื้นที่ชุมชม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

2. โครงการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมตำบลสามร้อยยอดแบบบูรณาการ (พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
จัดงานปฐมนิเทศแบบออนไลน์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

3. โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง (พื้นที่ดำเนินการ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี)
จัดงานปฐมนิเทศแบบลงพื้นที่ชุมชม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

4. โครงการต้นแบบการบูรณาการภาคเกษตรปศุสัตว์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
จัดงานปฐมนิเทศแบบลงพื้นที่ชุมชม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

5. โครงการตำบลถ้ำรงค์ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficient Economy) ทางด้านการเกษตร/ปศุสัตว์ (พื้นที่ดำเนินการ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี)
จัดงานปฐมนิเทศแบบลงพื้นที่ชุมชม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email