รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ SU-TCAS 65 รอบที่ 1/1

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 1/1

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th

ช่วงวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 64

 

รับสมัครจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับจำนวน 60 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  รับจำนวน 100 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

วิธีการคัดเลือก

  1. 1. Portfolio
  2. 2. ผลการศึกษา
  3. 3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
  4. 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  5. 5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ

การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ) กระดาษ A4 ประกอบด้วย

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร              ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่นๆ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email