รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ SU-TCAS 65 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565

 

โครงการ โควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ กาญจนบุรี  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว  สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับจำนวน 60 คน

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก 20%
 2. วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                                  ค่าน้ำหนัก 80%

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  รับจำนวน 100 คน

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก 20%
 2. วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                                  ค่าน้ำหนัก 80%

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  รับจำนวน 100 คน

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก  70%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

(1)  วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                           ค่าน้ำหนัก 15%

(2) วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)           ค่าน้ำหนัก 15%

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  รับจำนวน 100 คน

วิธีการคัดเลือก

 1. ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                   ค่าน้ำหนัก 50%
 2. ความถนัดทั่วไป (GAT)

(1)  วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)                            ค่าน้ำหนัก 30%

 1. วิชาสามัญ

(1) วิชา 89 คณิตศาสตร์ 2                                         ค่าน้ำหนัก 10%

(2) วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                    ค่าน้ำหนัก 10%

หรือ

สำหรับผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา            และพานิชยการ)

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ค่าน้ำหนัก 20%
 2. ใช้คะแนนจากการทดสอบความรู้ 2 รายวิชา ดังนี้

ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก                                 ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 511 วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร

วิชา 512 วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป                                  ค่าน้ำหนัก 40%

วิชา 513 วิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

วิชา 514 วิชาทักษะการจัดการงานอาชีพ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร จำนวน 50 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือผู้เรียนอยู่ในระบบอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ)

วิธีการคัดเลือก

             ใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม                       ค่าน้ำหนัก 100%

หมายเหตุ ทุกหลักสูตรไม่มีการสอบสัมภาษณ์

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จำนวน 5 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพานิชยการ)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง สาธารณสุข

นักศึกษาชาวต่างชาติ

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 5 ภาคการศึกษา ((ม.4 – ม.6 เทอมต้น) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)
 3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
 4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ ระดับดีขึ้นไป

 

การจัดส่งเอกสาร

 1. การจัดส่งเอกสาร

        1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้

        โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 2 (นายชาตรี คำเอก)

        คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

        มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

        เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

        เบอร์ 08-6711-8596

1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร http://admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

 1. 2. กำหนดส่งภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email