รับสมัคร TCAS 64 รอบ 2 โควตา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในระบบ TCAS 64 รอบ 2 โควตา (Quota)
ระยะเวลารับสมัคร 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564

1-14 มีนาคม 64                     รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.su.ac.th

1-15 มีนาคม 64                     ชำระเงินค่าสมัคร

3 พฤษภาคม 64                     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 พฤษภาคม 64                   ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

10-11 พฤษภาคม 64               ผู้ผ่านคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาในระบบของ ทปอ.

ทางเว็บไซต์ http://www.student.mytcas.com

12-13 พฤษภาคม 64               สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ Porfolio และ Quota

15 พฤษภาคม 64                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

21-25 พฤษภาคม 64               ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ทางเว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย

สมัครเข้าศึกษาต่อ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email