รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ SU-TCAS 65 รอบที่ 4 (Direct Admission) ช่วงที่ 1 และ 2

TCAS65 รอบ  4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 1

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สามารถสมัครได้ที่ www.admission.su.ac.th

ระยะเวลารับสมัคร 25 – 31 พฤษภาคม 2565

 

โครงการปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                                                  จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง                               จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                 จำนวน 100 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                           จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร      จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

🗹 หลักสูตรแกนกลาง 🗹  หลักสูตรนานาชาติ 🗹 หลักสูตรอาชีวะศึกษา 🗹 หลักสูตร กศน.

🗹 GED

 

วิธีการคัดเลือก

 1. Portfolio                                                                   ค่าน้ำหนัก  70%

                 รูปแบบ Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ ประกอบด้วย

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่นๆ

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)                                       ค่าน้ำหนัก  30%

 

นักศึกษาชาวต่างชาติ

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 6 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.6)
 3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
 4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ ระดับดีขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)
 3. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วนบนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสารด้วย

 

การจัดส่งเอกสาร

 1. การจัดส่งเอกสาร

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่  4 ช่วง 1  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

(นายชาตรี คำเอก) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เบอร์ติดต่อเบอร์ 08-6711-8596

1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

 1. กำหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

*********************

 

TCAS65 รอบ  4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ช่วงที่ 2

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สามารถสมัครได้ที่ www.admission.su.ac.th

ระยะเวลารับสมัคร 1 – 7 มิถุนายน 2565

 

โครงการ ปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                                                จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง                                 จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                จำนวน 100 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                                        จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร           จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

🗹 หลักสูตรแกนกลาง 🗹  หลักสูตรนานาชาติ 🗹 หลักสูตรอาชีวะศึกษา 🗹 หลักสูตร กศน.

🗹 GED

 

วิธีการคัดเลือก

 1. Portfolio                                  ค่าน้ำหนัก  70%

                 รูปแบบ Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ ประกอบด้วย

(1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4

(2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่นๆ

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)           ค่าน้ำหนัก  30%

 

นักศึกษาชาวต่างชาติ

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 6 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.6)
 3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ
 4. ยื่นผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ทักษะการอ่านและเขียน) ระดับ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ ระดับดีขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)
 3. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทาง Website สมบูรณ์ครบถ้วนบนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สมัครทุกคนอัปโหลดเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสารด้วย

 

การจัดส่งเอกสาร

 1. การจัดส่งเอกสาร

1.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้

โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่  4 ช่วง 2  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

(นายชาตรี คำเอก) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เบอร์ติดต่อเบอร์ 08-6711-8596

1.2 อัพโหลดไฟล์ที่ระบบรับสมัคร https://admission.su.ac.th/ หัวข้อ การส่งเอกสาร

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

 1. กำหนดส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

*********************

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email