คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษาใหม่
 
กำหนดการต่างๆ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
นักศึกษาโครงการโควตาพิเศษ  
นักศึกษาโครงการพิเศษรับตรง ครั้งที่ 1 (ตัวจริง)  
นักศึกษาโครงการพิเศษรับตรง ครั้งที่ 1 (ตัวสำรอง)  
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
โครงการปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
   
   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  
  ประกาศให้นักศึกษานำรถจักรยานยนต์กลับบ้านและห้ามนำกลับมาใช้ในปีการศึกษา 2557  
   
   
   
   
  การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556  
  การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2556  
 

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 

 
 

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา 

 
  ประกาศ กำหนดวันหมดเขตการขออนุมัติลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา  
  ประกาศ ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  
  การเขียนอ้างอิงสัมมนา สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช    
  คู่มือสัมมนา สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ    
  ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ประจำปี 2557    
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557    
  คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ    
  กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556    
  ปฏิทินทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556    
  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  ข้อปฏิบัติตัวของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ    
  การรับรองหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
       
     
     
     
     
  ประกาศ หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์    
  ประกาศโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558 และเงินรายได้ประจำปีวบประมาณ 2557    
  แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ (ง104)    
  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556    
  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ    
  ประกาศส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย ตำราและบทความวิชาการ/การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย    
       
     
     
     
       
  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรกับ สปก.และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการวิชาการ กับเทศบาลนครสมุทรสาคร    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการทางด้านโคนม กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
       
       
     
     
       
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
       
       
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ   ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2557