โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับ
ชื่อโครงการ

วันที่ / ระยะเวลา การดำเนินงาน

จำนวน ประธานโครงการ
โครงการบริการวิชาการ
1
การตรวจหาแบคทีเรียตัวชี้วัดในน้ำอย่างรวดเร็ว
19-22 มกราคม 2557
30
ผศ.น.สพ.ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
2
การเพิ่มศักยภาพทางด้านทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ “ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเนื้อสัตว์”
8-9 มีนาคม 2557
30
อ.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
3
การเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์
22-23 มีนาคม 2557
30
ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
4
โครงการ เต้านมอักเสบจากเครื่องรีดนม
26-27 มีนาคม 2557
40
อ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก
5
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยรายแปลงเพื่อการผลิตสับปะรด (สับปะรด GAP)
29-30 มีนาคม 2557
30
ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
6
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการเลี้ยงและการจัดการโรคกุ้งสำหรับฟาร์มเกษตรกรเพื่อการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืนในอนาคต
29-30 มีนาคม 2557
30
อ.ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง
7
การผลิตเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารบริโภค
29-30 มีนาคม 2557
30
อ.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
8
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรผ่านการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและ       ผู้บริโภคด้านศักยภาพการผลิตน้ำมันคุณภาพดีจากทานตะวันและความปลอดภัยของการบริโภคข้าวไร่
5 เมษายน 2557
30
ผศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
9
การใช้จุลินทรีย์จากวัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อผลิตวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร
22-23 เมษายน 2557
30
อ.ดร.เสาวภา เขียนงาม
10
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการจัดการด้านอาหารเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตแพะอย่างยั่งยืน
23-24 เมษายน 2557
35
อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
11
การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
24-25 เมษายน 2557
30
อ.ดร.เสาวภา เขียนงาม
12
เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์น้ำเพื่อการสร้างอาชีพ
24-25 เมษายน 2557
20
อ.สาวิกา กัลปพฤกษ์
13
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
26-28 เมษายน 2557
40
อ.คุณาดล ศิลาฤดี
14
การเลือกใช้วัตถุดิบและจัดการประกอบสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงและผลิตสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
6-7 พฤษภาคม 2557
30
อ.ดร.พรพรรณ แสนภูมิ
15
การวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพ
21-24 พฤษภาคม 2557
30
อ.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
16
โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ติดต่อสู่มนุษย์ : การเฝ้าระวังทางวิทยาทางระบาดในระดับชุมชน
30 พฤษภาคม 2557
40
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุณี เกษรพิกุล
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานอนุรักษ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองตามโครงการพระราชดำริผ้าฝ้ายทอมือเขาเต่า
10 มกราคม 2557
160
อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
2
ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ “แทงหยวก ช่างศิลป์บนถิ่นไทย”
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2557
250
อ.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
3
สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น อนุรักษ์ชนเผ่าไทย “ไทยพวน เผ่าไทยบนถิ่นไทย”
มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2557
250
อ.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
4
โครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2557
8,12 สิงหาคม 2557
250
อ.ดร.เสาวภา เขียนงาม

เข้าสู่เว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร