คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์
 
   
   
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  
  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  
  ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)  
  ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 (มศก.)  
  แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558  
  รับบริการตรวจวิเตราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
     
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
   
     
     
  สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    
  การเบิกจ่ายในการเดินทางไปเสนองานวิจัย ณ ต่างประเทศ    
  การเบิกจ่ายในกาจัดโครงการฝึกอบรม    
  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  (หน่วยงานภายนอกโหลดแบบตอบรับฯ)    
  กำหนดการอบรมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น    
  ระเบียบการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555    
  เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ    
     
     
 
การศึกษา
   
     
     
  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561    
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต    
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559    
  ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงานนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4    
  การเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559    
  คู่มือสัมมนาสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
  คู่มือสัมมนา สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ    
  ประกาศ ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา    
  การเขียนอ้างอิงสัมมนา สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช    
  คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ    
  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  ข้อปฏิบัติตัวของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ    
  การรับรองหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
     
     
 
วิชาการ
   
     
     
  แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก    
  ประกาศ หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์    
  แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ (ง104)    
  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ    
  ประกาศส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย ตำราและบทความวิชาการ/การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย    
     
     
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
   
     
       
  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย สหกิจศึกษา และบริการวิชาการต่อสังคมกับ เครือเบทาโกร    
  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรกับ สปก.และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการวิชาการ กับเทศบาลนครสมุทรสาคร    
  ข้อตกลงความร่วมมือ และการให้บริการทางด้านโคนม กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
       
       
 
ประมวลภาพกิจกรรม
   
     
       
 
   
     
         
 
   
     
       
       
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   
 
1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
   
  งานสารบัญ งานแผนและประกันคุณภาพ งานพัสด งานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา งานสหกิจศึกษา    
  โทรศัพท์ 0 3259 4043-50 ต่อ 41131 41132 41139 โทรศัพท์ 0 3259 4043-50 ต่อ 41137 41138 41143    
  เบอร์ตรง/โทรสาร 0 3259 4037 เบอร์ตรง/โทรสาร 0 3259 4038    
ติดต่อผู้ดูแลระบบ   ปรับปรุงล่าสุด 12/02/2561