มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน
ปณิธาน : สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม
วิสัยทัศน์ : ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ
อัตลักษณ์ : ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
สีประจำมหาวิทยาลัย : สีเขียวเวอร์ริเดียน
ขีดความสามารถหลัก :
S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน
L = Love of Wisdom มีสติปัญญา
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
A = Art Appreciation ตระหนักซึ่งในคุณค่าแห่งศิลปะ 
K = Knowledgeable มีความรอบรู้
O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
N = Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ค่านิยมหลัก :

T = Transparency มีความโปร่งใส
E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

ปรัชญาการศึกษา :

” จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม “

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิชาชั้นนำด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร)

อัตลักษณ์ : บัณฑิตสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน

พันธกิจ :

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยม : ASAT คือ

 

A : Accountability (รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่)

S : Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม)

A : Adaptability (ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร)

T : Think positively (คิดบวก)

สมรรถนะหลัก

" การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพและการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม "

 

สีประจำคณะ : สีขาวงาช้าง

ต้นไม้ประจำคณะ : ต้นกฤษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเข้าศึกษาต่อ

ข่าวการเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ SU-TCAS 65 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รอบที่ 2 โควตา (Quota) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครทางเว็บไซต์ www.

อ่านข่าวต่อ »

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการการศึกษา

ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 งานบริการการศึกษาขอแจ้งขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ดัง

อ่านข่าวต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ประกาศยกเลิก..ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประก

อ่านข่าวต่อ »

ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

กำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563 (เปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 26 ธ.ค.25

อ่านข่าวต่อ »

JOB

NEWS

ข่าวสารการรับสมัครงาน

JOUNAL

Research

NEWS

ข่าวการวิจัย - วารสาร

SCHOLAR

SHIPS

ข่าวสารทุนการศึกษา