คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา      พัฒนาด้วยความรู้

เชิดชูศิลปวัฒนธรรม      ก้าวนำด้วยวิชาการ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา
พัฒนาด้วยความรู้
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
ก้าวนำด้วยวิชาการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำด้วยวิชาการ”

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำด้วยวิชาการ”
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการนำเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพื่อความก้าวหน้าของบุคคล สังคม และประเทศชาติ

Mission

  1. ผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่เก่งดี มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับ
  2. สร้างวัฒนธรรมวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและศาสตร์ขององค์กร เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

Vision

" องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในระดับประเทศ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวบริการการศึกษา

ข่าวบริการการศึกษา

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 หรือ

อ่านข่าวต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านข่าวต่อ »

ข่าววิชาการ

ข่าววิชาการ

แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท

แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 3

อ่านข่าวต่อ »

JOB

NEWS

ข่าวสารการรับสมัครงาน

JOUNAL

Research

NEWS

ข่าวการวิจัย - วารสาร

SCHOLAR

SHIPS

ข่าวสารทุนการศึกษา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ฟาร์มแกะ SWISS SHEEP FARM

คาเมล รีพับบลิค ชะอํา ฟาร์มอูฐ

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน